STATUT

Ta dokument ureja pravila in pogoje  podjetja Garo & Co s. r. o. o kozmetični paket (čistilna gobica z aktivnim bambusovim ogljem, serum za razcepljene konice in svinčnik za obrvi (v nadaljevanju tudi "nagradna igra") na spletni strani organizatorja  podjetja Garo & Co s. r. o. blagovne znamke KOKU Slovenija (v nadaljevanju "statut").

 1. ORGANIZATOR  

Ime podjetja:

Garo & Co. s. r. o.

Naslov podjetja:

Dunajská 1065/12 
931 01 Šamorín

Matična številka:

47934841

Registriran:

Okresný súd Trnava

Št. Zapisa v registru:

Oddiel: Sro, vložka č. 35056/T

DDV:

2024159324

ID za DDV:

SK2024159324 podľa §4

(naprej le kot „organizator “)

 

 1. NAMEN IN PREDMET
 2. Namen  je pozitivna promocija blagovne znamke KOKU, ki sodi v portfelj organizatorja , z nagradno igro za kozmetični paket (čistilna gobica z aktivnim bambusovim ogljem, serum za razcepljene konice in svinčnik za obrvi ).
 3. Predmet natečaja je komentiranje nagradnega prispevka na Facebook strani KOKU Slovenija/ali Instagram računu @koku_slovenija organizatorja  z odgovorom na vprašanje: "Odišavi svoj božič in ZMAGAJ!"

III. TRAJANJE

 1. Nagradna igra traja od 9. decembra 2021 do 18.35. do 22. 12. 2021 do 23:59 Najkasneje 22. decembra 2021 do 23.50 ure vključno z možnostjo udeležbe na nagradni igri v skladu s pogoji, določenimi v statutu.
 2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
 3. Nagradne igre se lahko udeleži vsaka fizična oseba, ki je dopolnila 18 let in izpolnjuje vse pogoje iz tega statuta (v nadaljnjem besedilu „tekmovalec“).
 4. Nagradne igre se ne more udeležiti tekmovalec, ki je v delovnem razmerju ali v drugem podobnem delovnem razmerju glede na organizatorja nagradne igre ali oseba, ki je blizu osebam iz tega odstavka v smislu opredelitve bližnje osebe v 116. členu zakona št. . 40/1964 Zb. Civilni zakonik, kakor je bil spremenjen.
 5. Tekmovalec bo sodeloval v nagradni igri in je vključen v nagradno igro, če v roku v smislu Člena III. statuta komentira nagradno objavo na Facebook strani KOKU Slovenija in/ali Instagram računu @koku_slovenija z odgovorom na vprašanje: "Kaj ti dišava pomeni?"
 6. Tekmovalec je v okviru nagradne igre upravičen samo do ene nagrade.
 7. Iz nagradne igre je izločen tudi tekmovalec, ki z goljufijo posega v mehanizem nagradne igre z namenom pridobitve nagrade, brez katere sicer ne bi dobil nobene nagrade oziroma ne bi mogel sodelovati v natečaju.
 8. Če se v nagradno igro prijavi oseba, ki ne izpolnjuje katerega koli od pogojev po statutu, je samodejno izključena iz nagradne igre in ni upravičena do nobene nagrade.
 9. Če se nagradne igre ne udeleži nobena oseba ali nobeden od tekmovalcev ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri v skladu s statutom, ne zmaga nobena oseba.
 10. Vsak tekmovalec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša in izjavlja, da Facebook nima nobenih obveznosti do njega.
 11. NAGRADE V NAGRADNI IGRI, CENA IN OBDAVČITEV
 12. Z izpolnjevanjem pogojev nagradne igre je možno osvojiti naslednje nagrade:

kozmetični paket (čistilna gobica z aktivnim bambusovim ogljem, serum za razcepljene konice in svinčnik za obrvi).

 1. V skladu z določbami zakona št. 595/2003 Z. z. o dohodnini, s spremembami, so denarni in nedenarni dobički, ki presegajo 350,00 EUR (z besedo: tristo petdeset evrov), predmet dohodnine in prispevka za javno zdravstveno zavarovanje v skladu z zakonom št. 580/2004 Coll. o zdravstvenem zavarovanju, s spremembami. Zakon o dohodnini določa, katere nagrade in priznanja so v celoti oproščene davka (npr. nagrade, prejete do 350 EUR), katere so delno oproščene davka (npr. če nagrade presegajo 350 EUR, se vrednost nagrade, ki presega 350 EUR, vključi v davčno osnovo) , pa tudi način obdavčitve in kdo je odgovoren za obdavčitev - nagrajenec ali organizator tekmovanja.
 2. ŽREBANJE IN NAGRAJEVANJE
 3. Žrebanje tekmovalcev, ki so izpolnili vse pogoje za sodelovanje v nagradni v skladu s statutom in osvojijo nagrade (v nadaljevanju tudi »zmagovalec«), bo potekalo 23. decembra 2021.
 4. Oceno izpolnjevanja pogojev v smislu statuta in žrebanje nagrajencev bodo opravili zaposleni pri organizatorju nagradne igre.
 1. Izžreban bo en zmagovalec. Vsak tekmovalec bo sodeloval v nagradni igri le enkrat.
 1. Za vsako nagrado bo izžreban tudi en nadomestni zmagovalec v primeru, da izžrebani zmagovalec ne izpolnjuje katerega od pogojev, določenih v tem statutu.
 2. Izžrebani nagrajenec bo o zmagovalni nagradi obveščen s sporočilom na Facebooku ali Instagramu, v 24 urah od dneva žrebanja. Hkrati bo organizator nagradne igre podatke o zmagovalcu objavil na Facebook in/ali Instagram strani organizatorja v obliki, ki bo spoštovala pravila varstva osebnih podatkov zmagovalca. Nagrade bodo podeljene na kraju in času, o katerem se dogovorita organizator nagradne igre in zmagovalec.
 3. V primeru, da se zmagovalec ne strinja s podelitvijo nagrade, ali zavrne nagrado, ali zmagovalec ne izpolnjuje katerega od pogojev po tem statutu, bo nagrada ponujena nadomestnemu izžrebanemu v zvezi s to nagrado. Če tudi izžreban namestnik ne soglaša s podelitvijo nagrade, ali nagrado zavrne ali nadomestni ne izpolnjuje katerega od pogojev iz tega statuta, se nagrada izgubi v korist organizatorja nagradne igre.
 4. Tekmovalec nima zakonske pravice do zmage in je ni mogoče uveljavljati na sodišču.

VII. ZASEBNOST

 1. Vsak sodelujoči zagotovi svoje osebne podatke v obsegu, ki je potreben, da se ga lahko nedvoumno identificira in naknadno kontaktira v primeru nagrade. Obenem bo organizatorju posredoval soglasje, na podlagi katerega bo naknadno lahko obdeloval osebne podatke tekmovalca izključno za lastne komercialne namene.
 2. Če je tekmovalec izžreban kot zmagovalec in prejme nagrado, lahko izda izrecno pisno soglasje organizatorju nagradne igre, na podlagi katerega bo naknadno pooblaščen za obdelavo osebnih podatkov zmagovalca, zlasti za izdelavo in objavo slike, avdiovizualne posnetke in priimek zmagovalca na ustrezen način v medijih, v zvezi z zmago na nagradni igri. Podelitev soglasja po tej točki ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri ali nagrado.
 3. Določbe tega člena, ki se nanašajo na zmagovalca, se smiselno uporabljajo za nadomestnega zmagovalca.

VIII. KONČNE DOLOČBE

 1. S sodelovanjem na nagradni igri se tekmovalec strinja s tem statutom. Če se oseba ne strinja s katerim koli pogojem ali točko tega statuta, ne more sodelovati v nagradni igri.
 2. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni statut ali prekliče nagradno igro, še posebej v primeru nevarnosti škode. Sprememba statuta ali odpoved nagradne igre bo objavljena na spletni strani in/ali na Facebook strani organizatorja.
 3. V primeru kakršne koli nejasnosti glede pogojev nagradne igre ali določil statuta si organizator nagradne igre pridržuje pravico, da te nejasnosti pojasni in, če je to primerno, spremeni statut v skladu z 2. točko tega člena statuta.
 4. Organizator nagradne igre ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi nastala zmagovalcem ali nadomestnim zmagovalcem v zvezi s prejetimi nagradami.

 

V Šamorínu dne 31. 8. 2020

 

Organizator nagradne igre:

Garo & Co. s. r. o.Mgr. Gabriel Lebwohl
_______________________

Ime Priimek

izvršni direktor